spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Dvořka Rpzhovor na webu.PNG
Jak dlouho spolek v Kolíně působí?
Sdružení soukromých gynekologů České republiky (dále SSG) působí v Kolíně od roku 1998, kdy jsem začal pořádat lokální doškolovací semináře pro ambulantní gynekology a SSG  mi jako regionálnímu zástupci poskytlo odbornou pomoc a záštitu.  Dnes na tyto pravidelné semináře přijíždějí nejen kolegové z privátních ambulancí okolních měst, ale i lékaři, kteří jsou zaměstnanci nemocnic.  Jako přednášející zde vystupovali odborníci mezinárodní úrovně jako např. Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc, vrchní lékař centra pro léčbu neplodnosti, prof. MUDr. Jana Žaloudík, CSc, odborník na problémy s rakovinou prsu a mnoho dalších.

Jaká je jeho historie, jak vznikl?
Sdružení soukromých gynekologů České republiky vzniklo v roce 1998 v Brně jako profesní a odborná společnost. O potřebě vzniku tohoto sdružení svědčí skutečnost, že se během dvou let organizace rozšířila do celé republiky. Velkým přelomem bylo Valné shromáždění SSG v roce 2000 v Praze na Žofíně, kde se plně konstituovaly nutné oficiální výkonné orgány  SSG. Byl zvolen výkonný výbor a také revizní komise.  O správném výběru zástupců svědčí skutečnost, že výkonný výbor zůstává ve stejném složení dodnes - i s předsedou MUDr. Vladimírem Dvořákem z Brna. Já jsem od roku 2000 předsedou revizní komise. Mojí funkcí je nejen revizní činnost, sdružení, ale často také zastupuji SSG při jednáních a výběrových řízeních na krajské úrovni. Dále zastupuji např. v Komisi pro metodiku Ministerstva zdravotnictví ČR, v HPV college a v Komisi pro screening nádorů prsu MZ ČR.

Co je posláním SSG ?
Posláním SSG je sdružovat soukromé gynekology za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů. Usiluje zejména o vytváření podmínek pro výkon svobodného povolání soukromého gynekologa a zvyšování jejich odborné a etické úrovně. Pomáhá při jednáních mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami a má rozhodující slovo při výběrových řízeních. Představitelé  SSG jsou členy různých odborných komisí včetně komisí Ministerstva zdravotnictví a podílí se i na jednání týkajících se koncepce a zajištění péče v oboru gynekologie v ČR.  Sdružení se spolupodílí na stanovení léčebných standardů pro primární péči. Sdružení spolupracuje zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ministerstvem zdravotnictví ČR, ministerstvem financí ČR, civilně správním úsekem ministerstva vnitra ČR a ministerstvem pro regionální rozvoj ČR a na regionální úrovni s místními orgány a spolky. Sdružení při plnění úkolů též úzce spolupracuje zejména s odbornou společností a dalšími orgány České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále s Českou lékařskou komorou, lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními partnerskými lékařskými organizacemi.

Kolik sdružuje lidí?
Sdružení soukromých gynekologů České republiky dnes zahrnuje přes 80% všech privátních gynekologů, členy jsou ale i lékaři jiných odborností, např. rentgenologové, chirurgové či urologové. Celkově je to přes 800 lékařů.  Mezi čestné členy patří i odborníci z ciziny.  Mnozí noví lékaři, kteří přešli do ambulantní gynekologické sféry po prvních problémech sami aktivně do SSG vstupují a vždy mají pozitivní odezvy.

Přinos pro region?
Samozřejmě, že na celostátní úrovni se nedají především lokální problémy řešit. Proto SSG má své regionální zástupce. Právě pro region Kolín a okolí jsem pověřenou osobou já. Kolegové se tak na mne obracejí se svými problémy a tam, kde to lze, řeším případy přímo v regionu. Kde to není možné, kontaktuji členy výkonného výboru SSG a problém řešíme společně. Podle reakcí našich členů máme dobré výsledky.  Příští rok se budou připravovat nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami a SSG bude mít velkou váhu při rozhodovacích řízeních.  
SSG je ale přínosem i pro pacienty.  Doškolovací semináře, které pořádám v regionu, přibližují moderní poznatky medicíny i těm lékařům, kteří se celostátních či mezinárodních akcí a odborných konferencí nezúčastňují.  Díky tomu se moderní léčba stává známou a dostupnou ve všech ordinacích, všem pacientům a pacientkám.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one