spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor
Kořínek v deníku.gif
Co byste k vašemu spolku řekl úvodem?
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení, je samostatným nezávislým občanským sdružením s plnou právní subjektivitou. Od 1. 1. 2012 je v platnosti tzv. sociální reforma, která zásadně změnila systém poskytování příspěvků a výhod pro lidi se zdravotním postižením v neprospěch postižených. V případě karty sociálních systémů (Skarta) se SPCCH Kolín aktivně účastnil o změnu fungování nebo úplné zrušení Skarty a v souvislosti s přípravou legislativních změn v sociální a zdravotní oblasti aktivně účastnil  protestních a petičních akcí především ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a Sdružením zdravotně postižených v ČR.

Jak se vlastně spolek člení?
Náš Svaz se člení na složku spolkovou, zahrnující jednotlivé organizační stupně SPCCH a složku odbornou, zahrnující profesionálně působící útvary SPCCH. Spolkovou organizační složku tvoří především základní a okresní organizace (obvodní, městské). Odborná složka představuje profesionálně působící Centrum služeb, případně další odborné profesionální útvary působící v rámci SPCCH (komunitní centrum, sociálně právní poradna). Základní organizace se zřizují na úrovni obce a mají plnou právní subjektivitu. Základní organizace zjišťují konkrétní problémy zdravotně postižených občanů, iniciují jejich řešení a obhajují konkrétní zájmy zdravotně postižených občanů. Seznamují zdravotně postižené občany s právními předpisy, s novými typy protetických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, s programy zdravotní, pracovní a sociální rehabilitace, rekvalifikace a rekondice. Dále zajišťují vybrané sociální a rehabilitační služby. Sociálně právní a poradenskou činnost, zaměřenou na postižené občany, kterou pro SPCCH zajišťuje Centrum zdravotně postižených ve Sluneční, včetně provozování půjčovny kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené.

Jaká je jeho historie, jak vznikl?
Počátky vzniku sahají do roku 1990, kdy se rozhodovalo o zrušení Svazu invalidů, organizace sdružující zdravotně postižené osoby bez ohledu na druh postižení, a o vytvoření právního nástupce této společenské organizace. Právním nástupcem Svazu invalidů se stalo Sdružení zdravotně postižených v ČR, které bylo založeno 20. května 1996 a které sdružovalo nově vzniklé organizace: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Sjednocená organizace nevidomých v ČR a Svaz tělesně postižených v České republice. Okresní organizace SPCCH byla v Kolíně založena 11. dubna 2002. Je to otevřená, nezávislá, nepolitická organizace, která má jednu základní organizaci. Sdružuje   členy ve věkovém rozmezí 50 až 85 let, trvale postižené závažnými civilizačními chorobami, kterými trpí značná část populace v republice.

Co je náplní vámi organizovaných pobytů?
Jde o relaxační cvičení zaměřené na individuelní potíže, procházky a edukace. Rekondiční pobyty pro osoby postižené civilizačními chorobami doplňují léčebnou péči v získání znalostí  v pohybových aktivitách, ve stravovacím režimu a dalších rehabilitačních metodách a technikách. Pomáhají k prevenci a udržení remise zdravotního a psychického stavu postižených, často pomáhají v jeho zlepšení. Program rekondice respektuje individuální potřeby a možnosti každého účastníka. Významným prostředkem je rehabilitačně výchovné a psychorehabilitační působení celé skupiny, která postižené motivuje a je  předpokladem pro další aktivní přístup postižených k autorehabilitaci v domácím prostředí. Cílem je zlepšení fyzické a psychické kondice všech účastníků rekondice. Tyto pobyty jsou dotovány Ministerstvem zdravotnictví.

Kolik spolek sdružuje lidí?
V současné době celý SPCCH sdružuje 55 tisíc členů postižených civilizačními chorobami - lidí s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiků, lidí s roztroušenou sklerózou, respiračním a onkologickým onemocněním a dalších skupin zdravotně postižených osob (choroby vertebrogenní, ledvinové a metabolické, osteoporóza, epilepsie,onemocnění pohybového aparátu). V době vzniku, v roce 2002, měla organizace v Kolíně 232 členů a o rok později již 305 členů. Od doby kdy členskou základnu tzv. smíšených organizací převzal na sebe Svaz tělesně postižených, nastal velký úbytek členů.  Staří členové odcházejí a noví nepřicházejí - nemají skoro žádný zájem o aktivity pro seniory. Mnoho lidí bere onemocnění jako holý fakt. Pokud nemají problémy, rady lékařů a úprava životosprávy, to jim přijde zbytečné. Neochota ke změně chování a bagatelizace příznaků je často zapříčiněna nedostatečnou informovaností o civilizačních chorobách.

Přinos pro region?
Spolek se snaží svou činností tyto nepříznivé trendy napravit. Pořádá přednáškovou a osvětovou činnost, rekondiční a ozdravné pobyty, výlety, zdravotní tělocvik pod vedením školené cvičitelky. Sdružování občanů s podobnými problémy napomáhá ke zmírnění jejich sociální izolace. Znalost problematiky civilizačních chorob může vést k odpovědnějšímu chování a tím k omezení rizika recidivy onemocnění. Hlavním cílem SPCCH je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti.

Kdo jsou Vaši nejbližší spolupracovníci v kolínském vedení?
Místopředsedkyně Alena Zemanová, členové výboru Hana Dědečková, Jiřina Hladěnová, Helena Žoudlíková. Výbor Okresní organizace SPCCH v Kolíně svou organizační prací připravuje a zabezpečuje veškerou činnost. Celý výbor se pravidelně schází každý měsíc v kanceláři ve Sluneční ulici. Při řešení aktuálních záležitostí se pak operativně schází dle potřeby. Výbor zajišťuje rekondiční pobyty pod dohledem lékařů a odborných cvičitelů, převážně pro kardiaky a respiriky, ozdravné pobyty bez dotací, rehabilitační cvičení v tělocvičně Sokola Kolín, plavání v bazénu Vodního světa Kolín, jednodenní výlety vlakem či autobusem s návštěvou památek, zajímavých míst a akcí dle přání nejen pro členy organizace.

Lze ještě něco pane předsedo krátce dodat?
Námi organizované besedy a přednášky s lékaři a odborníky zajišťují edukační a osvětovou činnost vlastních členů, pro širokou veřejnost zdravotně postižených občanů a jejich příznivců.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one