spolkové obce píše o aktivitách spolků a jejich činivníků
Spolkový předseda Aleš Zahajský stojí v čelo Spolkové rady od roku 2002. Spolkové předsednictvo jedná na uzavřených schůzích.
Panovník Přemysl Otakar II. je považován za zakladatele královského města Kolín.
Královské město na Labi bylo založeno ve 13. století.

je ve středočeském Kolíně koordinačním uskupením kolínských spolků a jejich aktivních činovníků.

logo STAVBA ROKU.gif
SPOLKOVÉ LOGO

SPOLKOVÉ LOGO

Brnění Přemysla Otakara II. symbolicky bdí nad budoucností kolínských spolků a štíty Spolkové rady Kolína chrání vybrané aktivity akreditovaných spolků
Aeroklub
Apache Team
Badatelé městské encyklopedie
Český Junák
Český svaz včelařů
Dámský klub Avonek
Dance Club Inferno
Duende taneční studio
Fortuna
Handball club
Hasičský sportovní klub
HO Lokomotiva
Hokejbalový club
Horolezci
In memoriam
Institut Evropské Integrace
Ju-Jutsu klub
KČT Lokomotiva
Keramický spolek
Klub laureátů
Klub lodních modelářů
Klub otužilců
Klub rekreačního sportu
Klub vodních sportů Sandberk
Klub vojenských důchodců
Klub železničních modelářů
Kolín - náš domov
Koramáci
Obchodní grémium
Obyvatelé Ovčárecká
Orel jednota
RC offroad klub
Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy
Sdružení plátců daní
Sdružení pro životní prostředí
Sdružení soukromých gynekologů
Sdružení zdravotně postižených
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
SKP
Sociální spolek
Společenstvo přátel Medvědů od Kolína
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU stavební
Spolek slovenských krajanů
Sportovní klub sambo
Sportovní střelecký klub
Sportovní oddíl plavání
Stáj Václav
Stará garda
Stolní tenis
Svaz diabetiků
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Svaz PTP
Štítary
Taehan klub kerejských bojových umění
Taneční klub B.Matiáše
TJ Start
Vemblond krfbal club
Základní kynologická organizace Borky
žurnály s rozmazaným okolím.JPG
Registrované spolky
Aeroklub
Agro
Archi
Barry a spol.
BC
Boni Bambini
Centrum senior
CrossDance
Collegium musicum
Český rybářský svaz
Čecký zahrádkářský svaz
Dance Club Interno
DGc Plováci
Domino
Draci
Eridanus
FBC
HC
HERPNO
Hvězdička
Horolezci Kolínska
Klub českých turistů
Klub lodních modelářů
Klub mladých muzejníků
Klub mladých ze Sendražic
Klub přátel hudby
Klub přátel kola
Klub rekreačního sportu
Klub vojenské historie ČSLA
Kolínská verbež
Kolínsko
Kynologická organizace Borky
LABE
Military club
Music Promotion
Obchvat bez hluku
Pěvecký sbor gymnázia
Pěvecký sbor 3.ZŠ
Potkali se u Kolína
Privatissima
Rasputin
Remerx-Merida team
Scania Team
Sdružení dobrovolných hasičů Sendražic
Sdružení Ostrof
Sdružení Romů
SK Volejbal
Sokol Sendražice
SOP
Společnost Jana Kubelíka
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
Společnost Václava Morávka
Spolek lékařů českých
SSK
Stáj Václav
Start
Stolní tenis Kolín
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Štítarský SK
TAEHAN
Taneční skupina AX
Taneční studio Bohemia
Velmbloud korfbal club
Veteran car club
VYDRA
Za životní prostředí
Základní kynologická organizace v Sendražicích
Zálabská skála
Ženský komorní sbor

spolkový statut

1. Spolková rada Kolína je organizací spolků působících na území Kolína a jako samostatná organizace působí od roku 2002 nezávisle na politických stranách a hnutích, státních orgánech a orgánech územní a místní samosprávy.
2. Základním posláním Spolkové rady je podpora spolkových aktivit, prosazování a ochrana společných zájmů akreditovaných spolků.
3. Spolková rada je neformální dobrovolnou organizací. Není právnickou osobou, ani občanským sdružením.
4. Spolková rada vystupuje ve vztazích svým jménem. Právní subjektivita spolků není působením ve Spolkové radě omezena.
5. Ve Spolkové radě se prostřednictvím svých činovníků mohou aktivovat občanská sdružení a jiné neideologické spolky, které vykonávají samostatnou činnost.
6. Činnost spolkové rady směřuje zejména ke koordinaci, spolupráci mezi spolky a s představiteli Města Kolín.
7. Zásady statutu byly schváleny spolkovým předsednictvem dne 28.8.2007 a jeho text byl graficky upraven na spolkové schůzi dne 24.9.2007. Statut nabyl účinnosti dnem 25.9.2007, kdy byl schválen spolkovým zasedáním.
kulaté razítko Spolk. Výstřižek.PNG
Transformace občanských sdružení na spolky
Novela občanského zákoníku zrušuje s účinností k 1. 1. 2014 část zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a nový občanský zákoník zavádí návrat k tradičnímu označení spolek, který bude vznikat dnem zápisu do veřejného rejstříku. Kardinální činností spolku muže být jen uspokojování a ochrana těch zájmu, k jejichž naplňování je spolek založen a nemusí být určen k veřejné prospěšnosti. Podnikatelská činnost bude činností vedlejší a může být vykonávána jen za účelem podpory vlastní spolkové činnosti. Občanská sdružení si budou muset svůj název změnit a to do 1.1.2016. Transformace občanských sdružení na spolky proběhne podle Legislativní odboru Ministerstva spravedlnosti ČR z velké části automaticky.

Právnická osoba není povinna přizpůsobit svůj název požadavkům, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Sdružení musí tak změnit své stanovy, pokud jsou v rozporu s občanským zákoníkem. Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje úpravu tím, že současná regulace občanských sdružení je velice kusá a nedostatečná. Nová úprava spolkového práva by měla být propracovanější, klade důraz především na jeho základní znaky, kterými jsou samospráva či dobrovolnost členství. Na rozdíl od současnosti řeší například i likvidaci spolku.
Latin. přísloví

Latin. přísloví

GESTA VERBIS PRAEVENIUNT na bronzové gravírdesce komory s vyrytými jmény Osobností Kolína zní česky SKUTKY MAJÍ PŘEDNOST PŘED SLOVY. V horní části desky, která má velkou váhu, je znak Hospodářské komory a dole jsou zkřížení kolínští draci.
logo Kofo vlna.gif
dílo na počest

dílo na počest

zakladatele Kolína pro výroční Osobnost vytvořila renomovaná výtvarnice Jiřina Stupková
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
s Otakarovým reliéfem a městskými insigniemi na radnici
Režisérka Helena Třeštíková je filmovým štábem Kolínské etudy uznávanou autoritou nejen proto, že je první českou držitelkou výroční ceny Evropské filmové akademie.
výřez mf7 Třešíková na titulní.jpg
Cílem webových stránek je pomoci vedení Spolkové rady Kolína se šířením prozíravé vize, informovat veřejnost o spolkovém dění a prosazovat společné zájmy spolkových činovníků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one